Regulamin Szkoleń

 1. Zgłoszenie na kurs/szkolenie odbywa się przez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego on-line ze strony www.reha-fit.pl. Przesłany formularz jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym adresu e-mail do przesyłania przez REHA-FIT informacji niezbędnych do realizacji umowy, informacji o kursach/szkoleniach oraz informacji handlowych.

 2. W odpowiedzi na zgłoszenie osoba zgłaszająca się otrzymuje drogą mailową podstawowe informacje oraz nr konta bankowego na które należy wpłacić zaliczkę w kwocie 200 zł w terminie 7 dniu od otrzymania tej informacji.

 3. Liczba miejsc na kurs/szkolenie jest ograniczona. O miejscu na liście uczestników decyduje kolejność wpłaty zaliczki.

 4. Pozostałą część kwoty za kurs/szkolenie należy wpłacić najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem kursu/szkolenia.

 5. Niedotrzymanie terminów wpłaty skutkuje skreśleniem z listy uczestników.

 6. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie/szkoleniu zaliczka nie podlega zwrotowi.

 7. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie/szkoleniu istnieje możliwość zwrotu wpłaty za kurs/szkolenie, z tym, że:
  - jeżeli rezygnacja nastąpi do 20 dni przed rozpoczęciem kursu potrąca się kwotę w wysokości 50% wpłaty nie wliczając w to wpłaty zaliczki.
  - jeżeli rezygnacja nastąpi do 10 dni przed rozpoczęciem kursu potrąca się 100% wpłaconej sumy, nie wliczając w to wpłaty zaliczki.
 1. W wypadku choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim (L-4), firma REHA-FIT  umożliwia uczestnictwo w kursie o takiej samej tematyce w innym, wolnym terminie.Istnieje również możliwość wskazania uczestnika zastępczego.
 1. Nie ma możliwości zwrotu dokonanych wpłat; wyjątkiem jest odwołanie kursu/szkolenia.

 2. W przypadku niewystarczającej ilości dokonanych wpłat na 4 dni przed rozpoczęciem kursu/szkolenia organizator ma prawo odwołać szkolenie lub przełożyć termin szkolenia bez roszczeń finansowych ani żadnych innych ze strony uczestników. W przypadku zdarzeń losowych (choroba instruktora, odwołanie lotu, awarie uniemożliwiające korzystanie z sali szkoleniowej itp.) lub innych niezależnych od organizatora przyczyn, organizator ma prawo odwołać szkolenie lub przełożyć termin szkolenia w każdej chwili bez roszczeń finansowych ani żadnych innych ze strony uczestników. Wpłaty zostaną wówczas zwrócone wszystkim uczestnikom (patrz niżej).

 3. W przypadku odwołania kursu/szkolenia wysyłana jest drogą mailową informacja dotycząca tego faktu. W takiej sytuacji możliwy jest zwrot wpłaty, przeniesienie wpłaty na inny termin tego samego kursu/szkolenia lub inny kurs/szkolenie z naszej oferty szkoleniowej celem pokrycia części zapłaty.

 4. Organizator, odwołując kurs, nie ponosi finansowej ani żadnej innej odpowiedzialności za poniesione przez uczestników koszty podróży i rezerwacji związane z kursem/szkoleniem (w tym m.in. koszty rezerwacji, koszty podróży do miejsca szkolenia czy płatności związane z zakwaterowaniem).

 5. Prowadzący kurs/szkolenie mają prawo do przeprowadzania egzaminów sprawdzających wiedzę i umiejętności uczestników. W uzasadnionych przypadkach certyfikat może nie zostać wydany. Koszty szkolenia nie będą wówczas zwracane.

 6. Faktury są wystawiane przez organizatora podczas kursu lub wysłane poprzez Pocztę Polską na adres uczestnika wskazany w zgłoszeniu w terminie 7 dni roboczych od zakończenia szkolenia.

 7. Uczestnik szkolenia jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w trakcie szkolenia i zobowiązany do pokrycia strat w ciągu 7 dni.

 8. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku w charakterze zdjęć, filmów zrobionych na kursie/szkoleniu, w którym uczestniczył i nie będzie rościł sobie praw finansowych ani prawnych do ich publikacji na stronach REHA-FIT.

 9. Za dzień wykonania usługi (dzień zakończenia szkolenia) uznaje się dzień wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia.